KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że od 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Vimag Sp. z o.o. (dalej: VIMAG) Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIMAG Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Równinna 7,9;
  dane kontaktowe: adres email: biuro@vimag.com.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych –NIE DOTYCZY
 3. VIMAG przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy, na podstawie Pana/Pani oferty,
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy została zawarta,
 6. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie Pani/Pana zgody w celu złożenia Pani/ Panu oferty przez Vimag.
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
  ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 7. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
 8. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 9. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych (lepszego doboru usług dla potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach,
  analizy finansowej naszej spółki, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 10. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 11. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia i/lub zachowania w tajemnicy informacji będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 12. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 13. Podmioty, z którymi współpracujemy, wspierające nas np. w wykonywaniu usług budowlanych;
 14. Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu VIMAG na podstawie zawartej z VIMAG umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, ubezpieczeniowe, świadczące usługi w zakresie BHP;
 15. Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
 16. Podmioty nabywające wierzytelności w przypadku nieopłacania przez Panią/Pana naszych rachunków/faktur,
 17. Komornicy,
 18. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów przetwarzania:
 19. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w kodeksie cywilnym;
 20. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu okresu określonego w ofercie Pani/Pana dane osobowe związane
  z rozmowami o tej [umowie] zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych, co do których wyraził Pan/Pani zgodę na dalsze ich przechowywanie do celów następnych ofert;
 21. Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora – przez czas,
  w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe.
 22. W związku z przetwarzaniem przez VIMAG Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu:
 23. Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 24. Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 25. Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
 26. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 27. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
 28. Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
 29. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez VIMAG Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 30. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia
  z Panią/Panem umowy.
 31. Niezależnie od praw wymienionych w punkcie 6 może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych ,jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
 32. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw, wolności, lub
 33. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

W każdym przypadku VIMAG, jako administrator Pani/Pana danych osobowych odpowiada za ich wykorzystanie  w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.