Program operacyjny inteligentny rozwój 2014-2020

 

Działanie: Dotacja na kapitał obrotowy

Wysokość dotacji:  224.021,04 zł wkład funduszy europejskich 100%

Opis: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19

Cel liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa - osiągnięto