KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACJI

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Primobud Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Toruniu
przy ul. Równinnej 7,9.
2. Inspektor ochrony danych – NIE DOTYCZY.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym
oraz w przypadku wyrażenia na to zgody dalszych procesach rekrutacyjnych.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody - również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w związku z art. 221 Ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy.
6. Mam prawo, z zastrzeżeniem przepisów prawa, do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 m-cy. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.